Aug 23 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಘಟಕಾನ್ 'ಗುರ್ಪುರ್ ಯುವಾ ಫೆಸ್ತ್ 2019' ಕಾರ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ .ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಚೂಡ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆ ತಶೆಂಚ್ "ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಯುವಜಣಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ 70 ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಉದ್ಯಮಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಪಂತಾಹ್ವನಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾ ಉಚಾರುನ್ ದಿಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉಲೊವ್ಪ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿವ್ಪಿ ಕೆಲೊ.

Write comment (0 Comments)

Subcategories

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031