ಪ್ರಾಯ್ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಯುವಪಣಾಚಿಂ
ಸದಾಂಚ್ ಖುಶಾಲ್, ವಿಶಾಲ್ ಮನೋಭಾವಾಂಚಿ
ಆಸಾಂವ್ ಆಮಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್
ಜಿವಾಂತ್ ಆಮಿ ದಯ್ರಾದಿಕ್ ಆನಿ ಬಳಾದಿಕ್
ಹಾ! ಕಿತ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ
ವ್ಹಯ್ ಕರ್ಯಾಂ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಸುಫಳ್
ದೆಣೆಂ ಹೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚೆಂ

ಘಾಲುನ್ ಖರಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜೀವನ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್
ಆಟಾಪುನ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂಕ್
ಜಾತಿತ್ ಮನಾಂ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಸಂಸಾರಿ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂತ್
ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ಯಾಂ, ಜಾಗೆಂ ಜಾವ್ಯಾಂ, ಜೀವನ್ ವಿಬಾಡ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್
ಶಿಕ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ
ಮಾಗ್ಯಾಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೆಂ

ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ರುಕಾ ಭಾಷೆನ್
ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಫಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್
ದಿವ್ಯಾಂ ಫಳ್ ಆಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾಂನಿ
ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂನಿ
ಪೆಚಾಡ್ಯಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯುವ-ಪಯಾಣ್
ಖರೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಯುವಪಣ್ ಫಳಾಧಿಕ್

- ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ

 

ಹಾಂವ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿ'ಸೋಜ ವಿಜಯಡ್ಕ ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವರ್ಸಾಚೆ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ "ಯುವಪಣ್ ಕರ್ಯಾಂ ಫಳಾಧಿಕ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವನ್ ಯುವಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಯುವಸಕತ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031