Oct 17 : “ಯುವವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆ ಭೆಸಾಂವಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದ್ಯೇಯಖಾಲ್ ಸಾಂ.ಜುವಾಂವ್ ಬ್ರೀತಾಕ್ ಸಮರ್ಪುಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರಾಂಪಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ (ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್) ನಾರಾಂಪಾಡಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಕಾಲ್ ಚಲ್ಲೊಂ.

Write comment (0 Comments)

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787