Sep 27 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2019 ವೆರ್ ಧಾವಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆನಿ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ " ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್  " ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031