Dec 10 : ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಘಟಕ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ,ಸೆಕುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ತಿಸ್ರಿ ಒಡ್ದ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸಾಂ.ತೋಮಸ್ ಇಗರ್ಜ್, ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ, ನವಚೇತನ ಸಂಘ ಚೇಳೂರ್, ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ "ರಕ್ತದಾನ್ ಶಿಬಿರ್" ಹ್ಯಾಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2019 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿ 9:45 ಥಾವ್ನ್ 1 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಇಗರ್ಜೆ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

Write comment (0 Comments)

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787