Aug 23 : ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಪಿ.ವೈ.ಸಿ. ಘಟಕಾನ್ 'ಗುರ್ಪುರ್ ಯುವಾ ಫೆಸ್ತ್ 2019' ಕಾರ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ .ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಚೂಡ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆ ತಶೆಂಚ್ "ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಯುವಜಣಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ 70 ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಉದ್ಯಮಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಪಂತಾಹ್ವನಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾ ಉಚಾರುನ್ ದಿಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉಲೊವ್ಪ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿವ್ಪಿ ಕೆಲೊ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿನ್ 'ಪ್ರಸ್ತುರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ವಾಟೊ ಕಸಲ್ಯೊ?' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಕಾಳಿಕ್ ಉದಾರಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ದಿಲಿ. ದಿಸಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ. ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ .ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಲಿಂ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾ ವೆಳಿಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಾ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ರೀನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ.

ನಂತರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಖಾಣಾಂಚಿ ರುಚ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಸ್, ಪಿವೈಸಿ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೆಫ್ರಿಯನ್ ತಾವ್ರೊ, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಂಟನಿ ಲೋಬೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಸ್, ಪಿವೈಸಿ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಜೆಫ್ರಿಯನ್ ತಾವ್ರೊ, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಪೆಜಾರ್ ವಾರಾಡೊ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಯುವಮುಖೆಲಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031