ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿ 2020 ಆಕ್ಟೊಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಐಸಿವೈಎಂ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕಾನ್ ಇರ್ಗಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಶ್ರಮದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ 1:30 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಶ್ರಮದಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಉರ್ಭೇನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವೊಡ್ತಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕೆಲಿ.

Write comment (0 Comments)

Subcategories

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787