Sep 24 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ತೊಡಂಬಿಲ್ ಘಟಕಾನ್ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಶು ಸಂಗೋಪನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 'ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಶಿಬಿರ್' ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವರಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 84 ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಲಸಿಕಾಂ ದಿಲಿಂ. ಹೆಂ 'ರೇಬಿಸ್ ನಿರೋಧಕ್ ಶಿಬಿರ್' 1:00 ವರಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev. Fr. Ronald Prakash D'Souza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 9845585031