ಅಕ್ತೋಬರ್ 7ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 9 ವ್ಹರಾರ್ ಯುವಫೆಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಚೆ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಚೇತಕ್ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಪಿಂಟೊ, ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಗಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.


ಉಪ್ರಾಂತ್ 10 ಥಾವ್ನ್ 12 ವ್ಹರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ, “ಯುವಜಣಾನಿಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಚೆಂ” ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 70 ಯುವಜಣಾಂಕ್, 6 ಪಂಗಡ್ ಕರ್ನ್, ವಿವಿದ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ.

Collage From Waste News Papers
Treasure Hunt
3 Leg Race With Lemon & Spoon
Balloon Race
Cricket
Tug Of War
Relay

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಐಸಿವೈಎಮ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೈಸನ್ ಪಿರೇರಾ, ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಖಜನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೊವೆಲ್, ಐಸಿವೈಎಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ವಿವಿದ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫಿಯೋನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ತಚ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

Write comment (0 Comments)

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787