‘ಕಾವ್ಯಾಂಗಣ್' ಯುವ ಕವಿಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಏಕ್ ವೆದಿ. ಹ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕವಿತಾ ರುಪಿಂ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್.

ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಬಾರ್
ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕತಾತ್ ಅಲೋಚನ್ಯೊ ಹಜಾರ್
ಕವಿತಾಂನಿ ತಿಂ ಕರ್ಯಾಂ ಸಾದರ್
ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಾವ್ಯಾಂಗಣ್ ಆಸಾ ತಯಾರ್

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಯುವಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಕವಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಯುವ ಕವಿನಿಂ ತಾಂಚಿ ಕವಿತಾ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ಹ್ಯಾ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ PRO Frenton Irol Dsouza, Cascia Contact No : 9482775907 ಹಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Click here to view poetries

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787