ಮೊಗಾನ್, ಸೆವೆನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್
            ಚಲ್ತಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ (2)
                    
1.    ಯುವಜಣ್ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್
ಸೊಮ್‍ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ನಮಾನ್
ಗಾವುನ್ ಮಹಿಮಾ ಹರ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್
ಜೈ ಜೈ ಜೆಜು, ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಗಾಯನ್

            ಮೊಗಾನ್.....
                
2.    ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊ ಅಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ
        ಅಖ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್
        ಮೊಗಾನ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್ ಸೊಜೆರ್ ಆಮಿ
        ಜಾವುನ್ ತಾಚೆ ಖರೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್

            ಮೊಗಾನ್.....

3.    ಪಳೆವ್ನ್, ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಮಿ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಂವ್
        ನವಿ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದ್ತಾಂವ್
        ಸೆವೆದ್ವಾರಿಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್
        ಸಂಚಾಲನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್

            ಮೊಗಾನ್.....

 

Audio Link : https://soundcloud.com/joel-concessao/icym-theme-song

 

 

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787