'ಯುವಪ್ರಾಯ್' ಏಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಭವಿಷ್ಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಆಪ್ಲೆ ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್, ಯುವಶಕ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ವಾಳ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೆ ಜೀವನ್ ಬರ್ಯಾರಿತಿನ್ ವಾ ವಾಯ್ಟ್‍ರಿತಿನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಯುವಜಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ. ಜರ್ ಯುವಜಣ್, ಆಪ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಖಂಡಿತ್. ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸಿತಾತ್ ತರ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಏಕ್ ಹಾತ್‍ಖಾಂಬೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಜರ್, ತಿ ಸಕತ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಗಳ್ಸಿತಾತ್, ಸಮಾಜೆಚಾ ಖೊಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಾ ಘಾಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂತುನ್‍ಯೀ, ಥೊಡೆ ಯುವಜಣ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾಧ್ಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ತಶೆಂಚ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್, ಆಮಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾಂವ್. ಜಾಂವ್ಕ್‍ಪುರೊ ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ. ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಮಿ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್. ಖಂಯ್ಚೆಯೀ, ಮಾಹೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್, ವಳಗ್ ಜಾತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್, ಆಮ್ಚಿ ತಾಲೆಂತಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ದೆಣಿಂ ಆಮಿ ಲಿಪೊನ್ ದವ್ರುನ್, ಭವಿಷ್ಯ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಠಿಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತರೀ, ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್‍ಜಾಯ್. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಜೀವನ್ ನಾಸಾಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಾ? ಆಮಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಜಾಯ್.

ದೆಕುನ್, ಯುವಪ್ರಾಯೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಬರ್ಯಾರಿತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್‍ಪಡ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ವಿಷಯ್ ಮತಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ವೇಳ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಚಡಿತ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನೋಭಾವನ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ನೀಜ್ ದೆಣಿಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್, ಆಮಿ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಯುವಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹೊಂದೊನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಸಮಾಜೆಚಾ ಬರ್ಯಾಪಣಾಕ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

- ಮೆಲಿಶಾ ಮೊಗರ್ನಾಡ್

 

"ಮೆಲಿಶಾ ಮೊಗರ್ನಾಡ್" ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಕು| ಮೆಲಿಶಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿ.ಕಾಂ. ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಹಾಚಿ ಉರ್ಬಾ.

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787