- ಮಿನೋಲ್ ಮೃಣಾಲಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್, ಒಮ್ಜೂರ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡೊ

"ರೆಡ್ ಡ್ರೊಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್"

 

ರಕ್ತದಾನ್ ಜೀವದಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ರಗತ್ ದಾನ್ ದಿತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಯ್ಕಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರಾಂಚೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಜೀವ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ್, ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜ್ 70ವ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಸಂದರ್ಭಿಂ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರೆಡ್ ಡ್ರೊಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್ ಜ್ಯಾರಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅನಿ ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರಾಂನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕೌಂಟ್ ರಚನ್ ಕರ್ನ್ ರಕ್ತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾ "ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ" ಆನಿ ಕೆ. ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ರಕ್ತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ, ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ರಕ್ತದಾನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ರುಪಾರ್ ದವರ್ತಾತ್. ರಕ್ತದಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ರಗತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಅನಿ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ರಗತ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಸಾ ತರ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ರಕ್ತಾಚಿ ವಿಲೆವೆರಿ ಜಾತಲಿ.

ಸಬಾರ್ ಯುವಜಣ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾಂ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸ್ವ ಖುಶೆನ್ ರಕ್ತದಾನ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್. ಭಲಯ್ಕೆವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರಕ್ತದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಗರ್ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕೌಂಟ್ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ರಕ್ತಾಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಘಟಕ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕೌಂಟ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ.

ವಿಶೇಷ್ ಸೂಚನ್:

ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರ್:
ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 20 ದಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅನಿ 30 ಕಿಲೊ ಮಿಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ರಗತ್ ದಾನಿಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣ್ ವರ್ಚಿ ಅನಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್ತಲಿ.

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ:
ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 4 ದಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಅನಿ 30 ಕಿಲೊ ಮಿಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಸ್ಸ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಲೆಂ.

 

ಗ್ರೊ ಗ್ರೀನ್

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಎ ತರ್ಬೆತಿ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಗ್ರೊ ಗ್ರೀನ್" ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್‍ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಪಾಚ್ವೆ ವಾತಾವರಣ್ ಭಲಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜೀವನ್". ಸುಕ್ಯಾ ದರ್ಣಿರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ನಾ ತರ್ ವಾರ್ಯಾಚಿ ಪೊತಿಂ ಪಾಟಿರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯೆತಲೆ. ಘರಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಲಾಯ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸಂದರ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪೆನ್

ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಇಂದ್ರೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೊಳೊ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ 15 ಮಿಲಿಯಾಂ ಕುಡ್ರ್ಯಾಂ ಲೊಕಾಂತ್ 6.8 ಮಿಲಿಯಾಂ ಲೊಕ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕುಡ್ಡೆಪಣಾಂತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾ.
• ಕಾರ್ನಿಯಾ ದೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೀಷ್ಟೆಚೆ ಪದರ್, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಪದರಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾತಾ.
• ದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೊಳೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲೆಂ
• ದೊಳೊ ದಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೊಳೊ ಕಾಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ತೊಂಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಬದ್ಲನಾ.
• ದೊಳೊ ದಾನ್ ಕರ್ಚೆ ತರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿ ನೋಂದಾವಣ್ ಕರ್ಯೆತಾ, ಅರ್ಜಿ ಬರೊವ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಂಬಂಧಿಕಾನಿ ಒಪ್ಪಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೊಳೊ ದಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್.
• ದೊಳೊ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ನಾ, ಜಾತ್ ಕಾತ್ ನಾ.
• ದೊಳ್ಯಾಂಚೆ ಒಪರೇಷನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಳೊ ದಾನ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

ಸೂಚನ್:

ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಉಶೆ ದವರಿಜಯ್.

ನೇತ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಯೆವ್ನ್ 15 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾಡ್ತಲೆ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಲೆ. ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787