“Let the buyer beware” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವಾ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾನಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಬರಿ ಆಸಾಗೀ ವಾ ನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡಾತ್‍ಗೀ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಘೆಜೆ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ ವಸ್ತು ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಪಾರಿ ವಯ್ರ್ ಚೂಕ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ತತ್ವ್. ಹ್ಯಾ ತತ್ವಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವೆಪಾರಿ ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ನಷ್ಟ್, ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸುನ್ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಬಸಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಶೋಷಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 1986ಂತ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ (Consumer Protection Act 1986) ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾನೂನ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ದೀಸ್” ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ.

 

ಗ್ರಾಹಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್:

ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ಕಸಲಿಯ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಸೆವಾ ಮೊಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವಿ, ವಸ್ತುರ್, ಒಕ್ತಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೆವಾ ಮ್ಗಳ್ಯಾರ್ ಬೆಂಕಾಂ, ಪೋಸ್ಟ್-ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ವೀಜ್‍ಸಕತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಭಿತರ್ ಯೇನಾ.
ಅಶೆಂ ಗ್ರಾಹಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರಣ್ ದಿತಾ.

 

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ:

ಹರ್ಯೇಕಾ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವೆಚಿ ಜಡಾಯ್, ಗುಣಮಟ್ಟ್, ಸಾಮರ್ಥಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ 1986 ಪ್ರಕಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್.

1. ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವೆ ವಿರೋಧ್ ರಾಕಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್.

2. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವೆಚೆಂ ಮೋಲ್, ಜಡಾಯ್, ಗುಣಮಟ್ಟ್, ಘಟಾಯ್, ನಿತಳಾಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್, ವಸ್ತ್ ವಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಪಾರಿ, ತಾಚೊ ಏಜೆಂಟ್ ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಆಸಾ.

3. ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್-ಉಣೆಂಪಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಮೊಲಾಂ ತಾಳ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ಬರ್ಯೊ ದಿಸ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವಾ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.

4. ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪಾರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಬದ್ಲುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆಪಾರಿ ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವೆಪಾರಿಸ್ತ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ವಸ್ತು ಬದ್ಲುನ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿಂತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್.

5. ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಫಾವೊತೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.

 

ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ 1986 ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊಣೆಂ ದುರಾಂ ವಾ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿವ್ಯೆತ್?

ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚಿಂ ದುರಾಂ ಖರಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ನೀತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ನೀತ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ದುರಾಂ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವೆಪಾರಿಸ್ತಾಂಥಾವ್ನ್ ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೊಸಾಕ್ ವಾ ಶೋಷಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ದೂರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವಸ್ತು ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ಸೆವಾ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಹಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆದಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆದಿನ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಸಬಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದೂರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದುರಾಂತ್ ವಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ:

ಆಮ್ಚೆಂ ಲೊಕಾರಾಜ್ ತರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ವೆಪಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಾ ಶೋಷಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಶೋಷಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚ್ಯೊ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿತಾನಾ ತಾಂತುನ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾಜೆ ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್.

1. ವೆಪಾರಿಸ್ತಾನ್ ನಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸತಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಪಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ವಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚೊ ವಿವರ್.

2. ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾ ಸೆವೆಂತ್ ತ್ಯೊ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೋಷ್, ಅವ್ಗುಣ್, ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವಿವರ್ ದೀಜೆ.

3. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಸ್ತು ವಿಕುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದರಿಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವಿವರ್ ಫಿರ್ಯಾದೆಂತ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್.

 

ಫಿರ್ಯಾದ್ ಕೊಣಾಕ್ ದೀಜೆ?

ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೀನ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿ (ಕೋಡ್ತ್) ಅಸ್ತಿತ್ವಾರ್ ಆಸಾತ್.

1. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿ

2. ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ ಆಯೋಗ್

3. ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಾದಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ ಆಯೋಗ್

ವಸ್ತ್ ವಾ ಸೆವೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಪರ್ಯಾರ್ ರು.5 ಲಾಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂತುನ್ ತೇಗ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೆದಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಚೊ ನಿತಿಕರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಆಸಾಜೆ. ವೆಪಾರ್-ವಯ್ವಾಟ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಸಾಂದೊ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಪರಿಣತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಆವ್ದಿ 5 ವರ್ಸಾಂ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವೆದಿಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದೀನಾ ತರ್, ತೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಯೋಗಾಕ್ ಅಪೀಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ವಸ್ತ್ ವಾ ಸೆವೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು.5 ಲಾಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ 20 ಲಾಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಸಲಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆಯೋಗಾಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ರಾಜ್ಯ್ ಆಯೋಗ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಮಾನ್. ಹ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚೊ ನಿತಿಕರ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂತುನ್ 3 ಸಾಂದೆ ಆಸ್ತಾತ್.

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಯೋಗ್' ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆಯೋಗಾ ವಯ್ಲಿಂ ಅಪೀಲಾಂ ಮಾತ್ರ್‍ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ರು.20 ಲಾಕಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆಂ ವ್ಯಾಜ್ಯ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೊ ಆಯೋಗ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವಯ್ರ್ 30 ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ವೆದಿಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ತೀರ್ಪಾಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ.

ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೋಡ್ತ್ ಫೀಜ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಠಸೆ ಕಾಗ್ದಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ದೂರ್ ದಿತಾನಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಠಸೊ ನಾಕಾ. ಖಾಲಿ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಂತ್ ವಂಚನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ವಸ್ತು ವಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಚೆಂ ನಾಂವ್, ವಿಳಾಸ್, ದೂರ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣಾಂ- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ವಿವರ್, ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ, ಬಿಲ್ಲ್, ರಶೀದ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆ ಪರಿಹಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಹಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಖುದ್ದ್ ವಾ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆದಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ವಕೀಲಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಫಿರ್ಯಾದ್ ಪೋಸ್ಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೆವಹಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ತನ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾನ್ ಖುದ್ದ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾ ವಕೀಲಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

ಆದೇಶ್ ಪಾಳಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ:

ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆದಿ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಆಯೋಗ್ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿವಾದಿತ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಆಸ್ಚೊ ದೋಷ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ವಾ ದೋಷ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬದ್ಲುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆಪಾರಿ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ನಷ್ಟಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆದೇಶ್ ದಿತಾ. ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ವೆಪಾರಿ ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆ ವೆದಿಚಿಂ ತೀರ್ಪಾಂ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ, ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಆದೇಶ್ ಪಾಳಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಪಾರಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆವಿಶಿಂ ತಿಳ್ಸಿತಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚುಕಿದಾರ್ ವೆಪಾರಿಂಕ್ ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಿಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾ ರು.2000/-ಥಾವ್ನ್ ರು.10000/- ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ದೊನೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿಕ್ ಆಸಾ.

ಅಶೆಂ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕಾಯ್ದೊ 1986 ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಾ ಹೆರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೊಸಾಕ್ ವಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಕ್ ಸಿವಿಲ್ ವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಗ್ರಾಹಕ್ ವಿವಾದ್ ಪರಿಹಾರ್ ವೆದಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನೀತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ.

ಮರಿಯಾ ಲೋಬೊ
B.A (Law) L.L.B, M.A (Konkani)

 

ಮರಿಯಾ ಲೋಬೊ, ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಶಂಭೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ. ಬಿ.ಎ (ಕಾನೂನ್), ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ, ಎಮ್.ಎ (ಕೊಂಕ್ಣಿ) ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ 'ದಿರ್ವೆಂ' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಕೊಲೆಜ್, ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಕಾನೂನ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‍ವಾಣಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಉಲವ್ಪ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ.

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787