ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಹಜಾರ್ ಭಸ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆರ್
ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್
ಜಾಣಾ ಹಾಂವ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಮಲಯಾಳಿ, ತುಳು, ಹಿಂದಿ
ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಪಣಾಂತ್
ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ
ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ
ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್
ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿರ್
ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಸುಂದರ್ ಭಾಸ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಉಬ್ಜಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್
ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ಫಳಾಂ
ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೀರಾಂತ್
ಉಬ್ಜಲಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ
ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರಗೋಡ್, ಮುಂಬಯ್, ಗೊಂಯಾ
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತರ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ
ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಜೊ ವರ್ಣುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್
ಆವಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿರಋಣಿ
ಜನನ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ಮಧೆಂ
ಆಸಾ ಮಟ್ವೆ ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ಶಾಶ್ವತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್
ಕರಾ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ನಾಂವ್ ಉನ್ನತಿ ಪಾಂವ್ಚೆ
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಾನೊ
ಮೊತಿಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ ದವರಾಂ
ಪ್ರಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರಿ
ಸದಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ತುಮಿ ಕರಾ

- ಮಿಲಾನಿ ಕುಂಬ್ಳಾ
(ವಾರಾಡೊ ಕಲೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂತ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್)


ಮಿಲಾನಿ ಕುಂಬ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾಂ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಮಿಲಾನಿ ಮೊನಿಕಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಕುಂಬ್ಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕಾಪ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವನಾಂ, ಲೇಖನಾಂ ಬರೊಂವ್ಚಿ, ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡೊಂವ್ಚೆ, ನಾಚ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಚೆ ಹವ್ಯಾಸಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Contact Us

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787