ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್

ಸತ್ತಾರಾಂನಿ ಚಾರ್‌ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪೊವ್ನ್‌
ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್‌ ಪಾಯ್‌ ತೆಂಕ್ತಾನಾ
ಉಗ್ಡಾಸ್‌ ಯೆತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ
ಮಾನ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ಆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ

ಪಾಶಾರ್‌ ಜಾಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ, ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸಬಾರ್‌
ವೊಯ್‌ ಉಡೊವ್ನ್‌ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಬಾರ್‌
ಗಡಿ ಭಿತೆರ್‌ ರಿಗೊವ್ನ್‌ ಚಲೊವ್ನ್‌ ಆಸಾತ್‌ ಥೊಡೆಂ ಉಗ್ರವಾದ್‌
ಬಾಂದುನುಂಚ್‌ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ಲಿ ಘಟ್‌ ವೋಯ್‌ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಟ್‌ ಕೊಟೆಂ

ಥಂಯ್‌ ಹಾಂಗಾ ವಿಕ್ತಾತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್‌ ಬಾವುಟ್‌
ಪೊಡ್ಲಲೆ ಬಾವುಟ್‌ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಉಬ್ಲ್ಯಾತ್‌
ವರ್ಸಾಕ್‌ ಎವ್ಟಿ ಉಗ್ಡಾಸ್‌ ಕಾಡ್ತಾತ್‌ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ
ಪುರ್ವಾಜಾಂನಿ ಜೀವ್‌ ತ್ಯಾಗ್‌ ಕೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ

ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಉದೆಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಸಬಾರ್‌
ವೊಟಾ ಖಾತಿರ್‌ ಕರುನ್‌ ಆಸಾತ್‌ ಸತಾಚೊ ವ್ಯಭಿಚಾರ್‌
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್‌ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಯ್ಲಿ ಪಿಡಾ ದಾವಾಂದಾವಿಂ
ಪಿಡೆನ್‌ ಪೊಳೆಂವ್ಕ್‌ ನಾ ಧಮ್೯‌, ಗೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ , ಪಾಜಾರ್ಲಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿಂ

ಹಾಂಗೆಕ್ಲೊ ಥಂಯೆಕ್ಲೊ
ಆಜುನಿಯೀ ರಾಕೊನ್‌ ಆಸಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್‌ ಮೆಳೊಂವ್ಕ್‌
ಪಿಡೆಥಾವ್ನ್‌, ಜಿಣ್ಯೆಥಾವ್ನ್‌, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಥಾವ್ನ್‌
ಮುಕ್ತ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ಮಾಗ್ತಾ ಸದಾಂಚ್‌ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್.‌

- ರಿಯೋನ ಪ್ರೀಮಾ ಫೆನಾ೯ಂಡಿಸ್‌, ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ.


ರಿಯೋನ ಪ್ರೀಮಾ ಫೆನಾ೯ಂಡಿಸ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಫಿಗ೯ಜಿಚೆಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಐಟಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ICYM ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಘಟಕಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಾನಾಂ, ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | News | Sitemap | Contact

Copyright ©2013 www.icymmangalore.com. Powered by eCreators

Director:
Rev Fr Ashwin Lohith Cardoza
Yuvajyothi, Olivet House 
Jeppu, Mangaluru - 575002
Phone: +91 824 2415217, 2415218
Mobile: +91 8277937787